Leighton Elisha raising the son of the Shunamite RA 1881 detail

Back to Gallery